QE CERTIFICATE

QUALITY

EVALUATION

کارنامه کیفیت خدمات

 QEC یا کارنامه کیفیت خدمات ابتکاری دیگر از استـودیـو طـراحـی بـهـار گـراف جهت رشد و اعتلای خدمات ارائه شده توسط این مجموعه و ارتباط و تعاملی بهتر با مشتریانش می باشد.

هر طرح گـرافـیکی علاوه بر نیاز به آشنایی طراح با تکنیک های طراحی و همچینین آشنایی او با رنگ ها، نیاز به خلاقیت ذهنی طراح نیر دارد. موضوع ( Concept) اجرا شده در طراح یکی از بارز ترین خواص موفق شدن یکی  طرح گـرافـیکی می باشد.که می توان با آنها مخاطب را تحت تاثیر قرار داد.

باید توجه داشت که طراحی بر خلاف کارهای دیگر در قید زمان نمی گنجد . رسیدن به Concept طرح و اجرا دو مقوله طراحی است که در کنار یکدیگر زمان اجرای طرح را رقم می زند.

 استودیو طراحی بهارگراف با دیدگاه مشتری مداری مدیرانش پیاده سازی طرح   کارنامه کیفیت خدمات (QEC) را با 4 هدف عمده دنبال می کند.

آگاهی از نظرات مشتری در رابطه با کار انجام شده به منظور رفع نقاط ضعف احتمالی ، اطمینان از مرتفع شدن نیاز های او و تقویت ابزارهای او در راستای نیل به اهداف بازرگانی و تبلیغاتی.

برسی تاثیرات حاصل از خدمات ارائه شده به مشتری در روند فعالیت های او.

محک زدن کیفیت کار انجام شده توسط پرسنل استودیو طراحی بهارگراف .

استفاده از اعتبار مشتری به منظور رزومه سازی.